O ZAWODZIE RADCY PRAWNEGO

Zawód radcy prawnego uregulowany jest w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, tj. z późn. zm.), która określa m.in. zasady wykonywania zawodu radcy prawnego. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego, ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Radca prawny dokładając najwyższej staranności, korzystając ze swojej wiedzy prawniczej i doświadczenia, świadczy pomoc prawną tak, aby należycie reprezentować interes swojego klienta. Radca prawny zobowiązany jest wykonywać czynności zawodowe sumiennie oraz z należytą starannością, uwzględniając profesjonalny charakter działania.

Przy wykonywaniu zawodu, radca prawny obowiązany jest do przestrzegania zasad etyki radcy prawnego, która w swoich przepisach stanowi m.in., iż radca prawny, świadcząc klientowi pomoc prawną, postępuje lojalnie i kieruje się dobrem klienta w cel ochrony jego praw.

Istotnym z perspektywy klienta jest niewątpliwie obowiązek radcy prawnego do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Przepisy ustawy o radcach prawnych stanowią, że obowiązek ten jest nieograniczony w czasie. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Na obowiązek zachowania tajemnicy zwraca też uwagę Kodeks etyki radcy prawnego, który stanowi, że dochowanie tajemnicy zawodowej jest prawem i obowiązkiem radcy prawnego. Stanowi podstawę zaufania klienta i jest gwarancją praw i wolności.


O KANCELARII

Swoją działalność wykonuję w ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Radcy Prawnego, do której dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce kontakt.

Kancelarię prowadzę od 2015 r. świadcząc pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w ramach własnej Kancelarii, od 5 lat praktykowałem w zawodzie. Jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie Opolskim, które ukończyłem w 2011 r., rozpocząłem współpracę z krakowskimi Kancelariami prawnymi, w których nabywałem pierwsze doświadczenia w dziedzinie prawa. Po zakończeniu studiów na okres 6 lat przeprowadziłem się do Krakowa. W tym czasie odbyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2015 r. uzyskałem pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego i w tym samym roku złożyłem ślubowanie uzyskując prawo wykonywania zawodu radcy prawnego.

Jestem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1335.

Podsumowując od ponad 7 lat praktykuję w zawodzie. W trakcie tego okresu zajmowałem się głównie sporami sądowymi z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Swoich klientów reprezentuję w negocjacjach, transakcjach, bieżącej działalności biznesowej, jak i sporach, które powstają na ich tle. W moim obszarze zainteresowań pozostają pozasądowe metody rozwiązywania sporów, jak i psychologia.

Kancelaria ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych do kwoty 1 545 495 zł.


OFERTA OSOBY FIZYCZNE

Ofertę swoich usług kieruję do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, poszukujących pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych z jakimi spotykają się na co dzień. Świadczenie pomocy prawnej polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, sporządzaniu projektów pism i umów, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Reprezentacja obejmuje Sądy wszelkich instancji (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne), a także Sąd Najwyższy. Ponadto Sądy Administracyjne w tym Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny.

Zakres pomocy prawnej, terminy i warunki jej wykonywania oraz wynagrodzenie radcy prawnego każdorazowo określa umowa z klientem. Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki.


OFERTA PRZEDSIĘBIORCY

Ofertę swoich usług kieruję do przedsiębiorców, poszukujących pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych z jakimi spotykają się w ramach prowadzonych przez siebie działalności. Świadczenie pomocy prawnej polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, sporządzaniu projektów pism i umów, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Reprezentacja obejmuje Sądy wszelkich instancji (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne), a także Sąd Najwyższy. Ponadto Sądy Administracyjne w tym Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny.

Zakres pomocy prawnej, terminy i warunki jej wykonywania oraz wynagrodzenie radcy prawnego każdorazowo określa umowa z klientem. Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki.

Ostatnie wpisy