przedsiębiorcy

Ofertę swoich usług kieruję do przedsiębiorców, poszukujących pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych z jakimi spotykają się w ramach prowadzonych przez siebie działalności. Świadczenie pomocy prawnej polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, sporządzaniu projektów pism i umów, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Reprezentacja obejmuje Sądy wszelkich instancji (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne), a także Sąd Najwyższy. Ponadto Sądy Administracyjne w tym Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny.

Zakres pomocy prawnej, terminy i warunki jej wykonywania oraz wynagrodzenie radcy prawnego każdorazowo określa umowa z klientem. Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki.